Regulamin sklepu internetowego

mavericktradegroup.pl

 

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem mavericktradegroup.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca. Sklep internetowy dostępny pod adresem mavericktradegroup.pl prowadzony jest przez wspólnika spółki cywilnej Artura Kaczuba prowadzącego działalność gospodarczą Niewiadów 34, 97-225 Ujazd, NIP: 7732491604, REGON: 385068666 oraz wspólnika spółki cywilnej Piotra Marusik prowadzącego działalność gospodarczą  Niewiadów 34, 97-225 Ujazd, NIP: 7732491596, REGON: 385068130, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Maverick Trade Group Artur Kaczuba Piotr Marusik Spółka Cywilna, z siedzibą Niewiadów 34, 97-225 Ujazd, NIP: 7732491627, REGON: 385068979, numer telefonu kontaktowego: +48 696 350 029, poczta elektroniczna: mavericktradegroup@gmail.com zwani dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Spis treści

 

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
 2. Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej, zapisane w postaci cyfrowej. Audiobooki stanowiące przedmiot umowy sprzedaży w sklepie internetowym dostarczane są do Klienta w formie elektronicznej do pobrania lub w formie dostępu do materiału do odtworzenia.
 3. Czas realizacji zamówienia
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kurs – zapisana w formie elektronicznej publikacja audiowizualna, która jest przeznaczona do odtworzenia na urządzeniach komputerowych, np. telefonach komórkowych, palmtopach, tabletach; kursy dostępne w sklepie internetowym mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub do odtworzenia za pośrednictwem internetu.
 6. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 10. Klient:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
 4. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. Napisz recenzję – usługa elektroniczna dostępna na stronie sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi dodanie opinii na temat zakupionego produktu bądź wykonanej usługi.
 6. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
 7. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 9. Sprzedawca – Wspólnik spółki cywilnej Artura Kaczuba prowadzący działalność gospodarczą Niewiadów 34, 97-225 Ujazd, NIP: 7732491604, REGON: 385068666 oraz wspólnika spółki cywilnej Piotra Marusik prowadzący działalność gospodarczą Niewiadów 34, 97-225 Ujazd, NIP: 7732491596, REGON: 385068130, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Maverick Trade Group Artur Kaczuba Piotr Marusik Spółka Cywilna, z siedzibą Niewiadów 34, 97-225 Ujazd, NIP: 7732491627, REGON: 385068979, numer telefonu kontaktowego: +48 696 350 029, poczta elektroniczna: mavericktradegroup@gmail.com.
 10. Sklep internetowy– strona internetowa dostępna pod domeną www.mavericktradegroup.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
 11. Produkt – dostępne w sklepie internetowym usługi, audiobooki, ebooki i inne materiały będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
 13. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 18. Usługa elektroniczna „opinie” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na dodanie opinii o produkcie na stronie sklepu internetowego.

 

§ 2 Informacje ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia 13 regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.
 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 7. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
 10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
 12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
 13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.

 

§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

telefoniczny, pod numerem +48 696 350 029w godzinach od 9 do 18,

email, wysyłając wiadomość na adres: mavericktradegroup@gmail.com.

 1. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.
 2. Sprzedaż produktów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bezpośrednio po założeniu konta Klienta.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
 5. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 6. Ceny produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 8. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 9. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, newsletter, opinie. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji produktu, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email.
 11. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
 12. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 14. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 4 Zakładanie konta w sklepie

 1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Zaloguj widoczną na górze strony. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej (adres email) i hasła.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.
 4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
 6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres email potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.
 7. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5 Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.
 2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres email Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.
 3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij.”.
 4. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres email link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć adres email z subskrypcji newslettera należy przesłać żądanie do Sprzedawcy pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

 

§ 6 Napisz recenzję

 1. Usługa elektroniczna „napisz recenzję” świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientom/Użytkownikom, dodawanie opinii na temat zakupionych produktów lub usług bezpośrednio na stronie sklepu internetowego.
 3. W celu skorzystania z powyższej usługi elektronicznej należy kliknąć w przycisk „Dodaj opinię” znajdujący się bezpośrednio pod danym produktem, a następnie wprowadzić swój komentarz i zatwierdzić przyciskając „Wyślij”.
 4. Usługa świadczona jest na czas oznaczony, czyli od momentu rozpoczęcia pisania recenzji, a kończy się z chwilą jej zatwierdzenia lub w momencie odstąpienia od wystawienia recenzji.
 5. W celu napisania recenzji Klient/Użytkownik musi zalogować się na swoje konto założone w sklepie.

 

§ 7 Formularz kontaktowy

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać imię, nazwisko, prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij.”.

 

§ 8 Zasady składania zamówienia

 1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
 7. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór produktu i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 8. Zakupu można dokonać bez konieczności rejestracji w panelu konta.
 9. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).
 10. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji (np. zamówienie jako gość), Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: produkt, ilość oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP.
 11. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji.
 12. Po dokonaniu wyboru produktów, skompletowaniu całego zamówienia oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 13. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres email Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 14. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.
 15. Klient za pośrednictwem formularza zamówienia może założyć konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.

 

§ 9 Płatność i dostawa

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto.
 2. Produkty są dostarczane Klientowi zgodnie z ich opisem.
 3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego produktu lub usługi:
  • Wysyłka kursu na adres email,
  • Dostęp do kursu na platformie Sprzedawcy,
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
  • płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze:

98 1050 1461 1000 0092 7373 9228

 • płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności:
  • PayPro S.A. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/,
 1. Sprzedawca na życzenie Klienta dokumentuje sprzedaż zamówionego produktu fakturą, która jest przesyłana drogą elektroniczną na adres email.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni.
 3. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia.
 4. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Dostawa produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Dostawa produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar, kursy, materiały video itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta o w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 8. W momencie wysyłki wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

 

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 2. Zamówiony produkt jest dostarczany Klientowi pod adres email i konto Klienta/Użytkownika wskazane w trakcie składania zamówienia.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość produktów oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.
 5. Zamówienie jest realizowane automatycznie w momencie dokonania płatności online lub w terminie 24 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego produktu.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem Umowy są treści cyfrowe, które zostały dostarczone Klientowi (np. kurs on-line, webinar, e-book).

 

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres email.
 5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
  • dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
  • datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
  • przedmiot reklamacji,
  • żądanie Konsumenta.
 7. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie.
 8. Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

 

§ 13 Przedsiębiorcy

 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach regulaminu zawartych w niniejszym paragrafie (dotyczącym tylko Przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia, skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
 8. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług elektronicznych.
 10. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 11. Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 14 Zasady udostępniania zakupionych treści cyfrowych – e-book/ audiobook/ kurs

 1. Sprzedawca świadczy usługi przechowywania, odsłuchiwania i pobierania zakupionych w sklepie internetowym e-booków/ audiobooków/ kursów.
 2. Klient może korzystać z zakupionych e-booków/ audiobooków/ kursów wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Treści e-booków/ audiobooków/ kursów po sfinalizowaniu zakupu dostępne będą bezpośrednio na koncie Klienta, przesłane za pośrednictwem poczty email lub udostępnione na pośrednictwem łącz (hyperlinków).
 4. Klient nie może:
  • rozpowszechniać treści cyfrowych zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
  • powielać treści cyfrowych w innym celu niż na użytek własny, chyba że jest to dozwolone przez przepis prawa,
  • udostępniać treści cyfrowych osobom trzecim.

 

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  • Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  • Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  • Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

 

§ 16 Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2020 r.